زمان انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بمدت۴۸ساعت تمدید شد.

زمان انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بمدت۴۸ساعت تمدید شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات