به اطلاع کلیه دانشجویانی که تاکنون انتخاب واحد نکرده اند تا ۲۲ بهمن ماه نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند در غیر اینصورت .

دانشجویان مقطع ارشد که تاکنون پایان نامه در نیم سال ۲-۹۷-۹۶ انتخاب واحد نکرده اند حق دفاع از پایان نامه خود را نخواهند داشت و مرخصی تحصیلی ثبت خواهد شد


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات