تقویم آموزشی نیمسال دوم ٩٧-٩۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

???تقویم آموزشی نیمسال دوم ٩٧-٩۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی???

?ثبت نام و انتخاب واحد ٩۶/١١/٧ لغایت ٩۶/١١/١٢
?شروع کلاسها ٩۶/١١/١۴
?حذف و اضافه ٩۶/١١/٢٨ لغایت ٩۶/١٢/٠٣
?پایان کلاس ٩٧/٣/٢۴
?امتحانات پایان ترم٩٧/٣/٢٧ الی ٩٧/۴/٠٧


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات