جلسه تعیین شاخصهای نخبگان شهرستان گرمی با حضور روسای دانشگاهها, حوزه های علمیه خواهران وبرادران ,روسای ادارات و جمعی از نخبگان ومخترعان شهرستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

جلسه تعیین شاخصهای نخبگان شهرستان گرمی با حضور روسای دانشگاهها, حوزه های علمیه خواهران وبرادران ,روسای ادارات و جمعی از نخبگان ومخترعان شهرستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات