دو انتصاب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در احکامی سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی و مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد علوم تحقیقات این دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر فرهاد رهبر در حکمی دکتر علی صحافی را به عنوان مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد علوم و تحقیقات منصوب و خطاب به وی ابراز امیدواری کرده که با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ و مصالح و شئونات دانشگاه کند.

صحافی پیش از این مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی بود که در نامه ای از سوی رهبر از خدمات وی در دوران مسئولیت قدردانی شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکی دیگر دکتر محمد رضا کشاورزی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی با را حفظ سمت به عنوان سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

رهبر در نامه ای جداگانه از دکتر امیرمسعود رحمانی در دوران مسئولیت مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد علوم و تحقیقات هم قدردانی کرد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات