تجلیل از قهرمان نیکجو به عنوان کارآفرین برتر ومهندس معظمی به عنوان رایزن وفعال مناطق آزاد تجاری

 

تجلیل از قهرمان نیکجو به عنوان کارآفرین برتر ومهندس معظمی به عنوان رایزن وفعال مناطق آزاد تجاری در همایش تخصصی منطقه آزاد تجاری اوراسیا _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

 

 


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات