شست تخصصی بررسی موانع وتهدیدهای ایجاد مناطق آزاد تجاری

نشست تخصصی بررسی موانع وتهدیدهای ایجاد مناطق آزاد تجاری باحضور جناب آقای میرزاده ,مهندس نصیری ,دکتر رسولی , مهندس شریفی ,مهندس امامی و دکتر یحیی نصرتی به همراه جمعی از مدیران کل وصاحب نظران استان


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات