کلاسهای عملی رشته تربیت بدنی پسران

کلاسهای عملی رشته تربیت بدنی پسران روزهای پنج شنبه ازتاریخ ۲/۹/۹۶ لغایت ۳۰/۹/۹۶ ساعت ۱۳ الی ۱۶ در سالن شهید نظر کریمی شهرک ولیعصر (عج) برگزار خواهد شد .


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات