دیدار دکتر یحیی نصرتی ریاست واحد گرمی با حاج رحیم کیانی ریاست اداره صنعت. معدن. تجارت شهرستان گرمی

دیدار دکتر یحیی نصرتی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با حاج رحیم کیانی ریاست محترم اداره صنعت. معدن. تجارت وبررسی مشکلات شهرستان همراه با ارائه راهکارجهت برون رفت از مشکلات موجود


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات