برگزاری حلقه صالحین(میقات صالحین) در مسجد جامع شهر گرمی به مناسبت هفته بسیج توسط بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمی و شرکت در نماز جمعه

برگزاری حلقه صالحین(میقات صالحین) در مسجد جامع شهر گرمی به مناسبت هفته بسیج توسط بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمی و شرکت در نماز جمعه


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات