چاپ مقاله آقای رضا علائی عضو هیات علمی گروه مکانیک

چاپ مقاله آقای رضا علائی عضو هیات علمی گروه مکانیک در مجله انرژی ایران با رتبه علمی-پژوهشی با عنوان”بهینه سازی نیروگاه دودکش خورشیدی جهت حصول به ماکزیمم توان خروجی” را به ایشان تبریک عرض می نماییم.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات