ارایه گزارش عملکرد یکساله فرهنگی کمیته دانشگاهیان شهرستان گرمی

ارایه گزارش عملکرد یک ساله فرهنگی کمیته دانشگاهیان شهرستان گرمی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان گرمی توسط دکتر یحیی نصرتی رئیس کمیته دانشگاهیان


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات