بخشی از خطبه دوّم نماز جمعه این هفته امام جمعه محترم شهرستان

بخشی از خطبه دوّم نماز جمعه این هفته امام جمعه گرمی در باره منطقه آزاد تجاری ؛

سوال من این بود که کدام قانون است که مزارع حاصلخیز مغان را به منطقه آزاد تجاری تبدیل می کند و برای مردمی که از کثرت کار دنبال فرصتی برای استراحتند اشتغال ایجاد می کند ولی زمین دیمی و کوهستانی گرمی که مردمشان از گرسنگی خون استفراغ می کنند و از بی کاری خانواده خود را رها می کنند و به نقاط دور دست برای پیدا کردن کار می روند و ما در این شهر تبعات منفی آن را مشاهده می کنیم … توجه نمیکند .


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات