قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد

باطلاع کلیه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد میرساند

از روزسه شنبه مورخه ١٨ مهرماه با در دست داشت مدارک زیر

کپی شناسنامه تمام صفحه ۲ سری
کپی کارت ملی و پایان خدمت ۲ سری
اصل مدرک و یا اصل گواهی موقت کارشناسی به همرا کپی (در صورت نبود اصل مدرک یک برگ چک یا سفته جهت ضمانت)
عکس ۶ قطعه

جهت ثبت نام به واحد دانشگاهی مراجعه فرمایند. تلفن تماس ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱ و ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۴


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات