تجلیل ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی از خیر بزرگوار دکتر صالح فرهادی عضو هیات علمی واحد

تجلیل ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی  از خیر بزرگوار جناب آقای دکتر صالح فرهادی (عضو هیات علمی واحد)

 


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات