قابل توجه دانشجویان درس سمینار مقطع ارشد رشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

قابل توجه دانشجویان درس سمینار  مقطع ارشد رشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کلاس توجیهی درس سمینار مربوط به نیمسال اول ۹۷-۹۶ روز پنج شنبه ۱۳ مهر ماه بعد از اتمام کلاس مباحث ویژه در نرم افزار ۱ در کلاس ۴۰۲ برگزار خواهد شد. حضور همه دانشجویانی که در ترم جاری این درس را انتخاب کرده اند در این کلاس اجباری و الزامی است.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات