جلسه دفاع رساله دکترای تخصصی استاد ارجمند جناب آقای دکتر نادر بهاری با عنوان “طراحی مدل برندسازی شهری برای شهرستان گرمی”

 

جلسه دفاع رساله دکترای تخصصی استاد ارجمند جناب آقای دکتر نادر بهاری با عنوان “طراحی مدل برندسازی شهری برای شهرستان گرمی” روز چهارشنبه مورخ ۹۶۰۶۲۹ راس ساعت ۱۷ در سازمان مرکزی دانشگاه تهران با حضور اساتید ارجمند و بنام دانشگاه تهران؛ جناب آقای دکتر هاشم آقازاده؛ استاد محترم راهنما(دانشیار و مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران)، جناب آقای پروفسور طاهر روشندل اربطانی؛ استاد محترم مشاور(استاد و معاون آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)، جناب آقای دکتر شهرام صدقی؛ استاد محترم مشاور(دانشیار و معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران)، جناب آقای پروفسور طهمورث حسنقلی پور؛ استاد محترم داور(استاد و رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)، جناب آقای دکتر منوچهر انصاری؛ استاد محترم داور(دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)، جناب آقای دکتر محمد علی آقایی؛ استاد محترم داور(دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس) و جناب آقای دکتر رهنمایی؛ استاد محترم داور(مدیر گروه دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران) برگزار شد و در نهایت ضمن تمجید از باب نوآوری در عنوان و روش تحقیق، با کسب امتیاز “بسیار خوب” مفتخر به دریافت مدرک دکترای تخصصی مدیریت بازاریابی بین المللی دانشگاه تهران شدند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات