??? اطلاعیه آموزشی ???

با توجه به برگزاری آزمون استخدامی نیروی خدماتی بیمارستان ولایت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی کلیه کلاسهای روز جمعه این هفته مورخه ۹۶/۰۶/۳۱ تشکیل نخواهد شد و کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات