آغاز صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد

دانشجویان متقاضی استفاده از وام شهریه وزارت علوم و وام صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه ضمن انتخاب واحد درموعد مقرر جهت بهره مندی از وام به صندوق رفاه دانشجویان واحد مراجعه نمایند .
باتوجه به محدود بودن اعتبار وامها , اولویت با افرادی است که مدارک مثبته را سریعتر به صندوق رفاه واحد ارائه نمایند .


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات