دیدار دکتر یحیی نصرتی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با دکتر اسحق رسولی رییس جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل وعرض تبریک

دیدار دکتر یحیی نصرتی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با دکتر اسحق رسولی رییس جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل وعرض تبریک

 


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات