برگزاری دوره ضمن خدمت برای اعضای محترم هیات علمی و کارکنان

برگزاری دوره ضمن خدمت برای اعضای محترم هیات علمی و کارکنان

روز چهارشنبه مورخه ۹۶/۰۶/۰۱  ساعت ۱۴ الی ۱۵

عنوان دوره مفاهیم و مبانی آزاد اندیشی دینی (اعضای محترم هیات علمی)

مدیریت کاربرد رسانه در خانواده(کارکنان)


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات