انتصاب مدیر گروه حسابداری

426329668_31441_15734614254149270599
انتصاب شایسته جناب آقای دکتر هادی همدم را به سمت مدیر گروه حسابداری واحد تبریک عرض می نماییم.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات