قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

بسمه تعالی

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد که شرایط دفاع از پایان نامه خود رادر نیمسال ۲-۹۶-۹۵ دارند و به لحاظ تعطیلی دانشگاه موفق به ارائه درخواست دفاع  تا ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ نشده اند می توانند درخواست دفاع خودرا به همراه سایرمدارک در تاریخ ۲۸ مرداد الی ۳۰ مرداد  به امور پایان نامه تحویل دهند. در غیر اینصورت امکان دفاع از پایان نامه در شهریور ماه نبوده  و مشمول تمدید در نیمسال بعدی خواهد شد.

امور پایان نامه


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات