بازدید آقای میرزاده نماینده مردم مغان در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون آموزش وتحقیقات در مجلس از غرفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی به مناسبت روزگرمی

بازدید آقای میرزاده نماینده مردم مغان در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون آموزش وتحقیقات در مجلس از غرفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی به مناسبت روزگرمی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات