برگزاری سیزدهمین نشست توسعه اشتغال وکسب وکار در حوزه ict

سیزدهمین نشست توسعه اشتغال وکسب وکار در حوزه ICT
باموضوع:آشنایی با کسب وکاروخلق ثروت درحوزه ICT

 


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات