دیدار دکتر مهدی جاوید رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با دکتر کوزه کنانی رئیس مرکز رشد دانشگاه تبریز

دیدار دکتر مهدی جاوید رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با دکتر کوزه کنانی رئیس مرکز رشد دانشگاه تبریز


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات