اطلاعیه کلاس های جبرانی دکتر اتابک نجفی

کلاس های جبرانی دکتر اتابک نجفی به شرح ذیل می باشد.
دوشنبه ٩۶/٠٢/٢۵ (مدارهای الکتریکی ٢ (ساعت ١٠،٣٠-٩)–ماشینهای الکتریکی ٢(ساعت ١٢-١٠،٣٠)–مدار های الکتریکی ١ (ساعت ١٣،٣٠-١٢)–مدار های منطقی (١۵-١٣،٣٠)–ماشین ٣ (ساعت ١۶،٣٠-١۵)
سه شنبه ٩۵/٠٢/٢۶ (مدار منطقی (ساعت ١٠،٣٠-٩)–ماشینهای الکتریکی ٢ (ساعت ١٢-١٠،٣٠)– ماشین ١(١٣،٣٠-١٢)–ماشین ٣ (ساعت ١۵-١٣،٣٠)–مدارهای الکتریکی ٢(١۶،٣٠-١۵)


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات