انتصاب مهدی جاوید به سمت رئیس مرکز رشدواحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

انتصاب مهدی جاوید به سمت رئیس مرکز رشدواحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات