عضویت رضا فتوحی، دانش آموخته واحد گرمی، در انجمن مهندسان برق و الکترونیک آمریکا (IEEE) که ایمیل رسمى Fotohi@IEEE.org به ایشان اختصاص داده شده است./

رضا فتوحی، دانش آموخته واحد گرمی، عضو رسمى انجمن مهندسان برق و الکترونیک آمریکا (IEEE) شد.
ایمیل رسمى  Fotohi@IEEE.org به ایشان اختصاص داده شده است./


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات