درخشش کانون دانشجویی سگال دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

به همت کانون نو تاسیس دانشجویی سگال دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمی مخصوصا با قابلیت های فوق العاده آقای محمد تقی اسعد به عنوان مسئول کانون و عضو اصلی اتاق فکر کانون های دانشجویی کشور و رئیس کمیسیون هنری اولین نشریه تخصصی دانشجویی دانشگاههای آزاد اسلامی کشور و اولین جلسه تبیین هنری قرآن کریم با حضور مسئولان استانی و شهرستانی رو نمایی شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات