شرکت سرپرست واحد گرمی در همایش جهانی سینرجی

در همایش کسب و کار جهانی که با همکاری واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه سینرجی روسیه که در سالن همایشهای برج میلاد تهران  برگزار شد مدیرانی از سطح کشور شرکت کردند. در این همایش اساتید معروفی از دانشگاههای معتبر جهان به ارائه آخرین راهکارهها در توسعه کسب و کار به سخنرانی پرداختند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات