پنجمین جشنواره علمی-پژوهشی و فنآوری دانشگاه آزاد اسلامی

انتخاب بهترین نفرات از بین اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، مخترعان، فنآوران، کارآفرینان و استعدادهای برتر واحدها. جهت شرکت در جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر به سایت “جشنواره فرهیختگان” مراجعه فرمایید.
tdc.iau.ir/farhikhtegan


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات