به زودی منتشر میشود:

اولین نشریه تخصصی هنری در خوشنویسی در سطح دانشگاه های کشور توسط هنرمندان دانشجوی کانون فرهنگی هنری سگال مغان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با هنرمندی ویژه استاد خوشنویس محمد تقی اسعد نابغه هنر شهرستان مغان گرمی به زودی منتشر میشود.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات