انتخاب دانشجوی واحد گرمی برای کسب جایزه ملی ایثار

خانم مریم توکلی دانشجوی رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی برای کسب جایزه ملی ایثار انتخاب شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات