پذیرش مقاله دانش آموخته واحد گرمی در مجله علمی پژوهشی

مقاله رضا فتوحى، دانش آموخته واحد گرمی و عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و بنیاد ملى نخبگان کشور با همکارى جناب آقاى دکتر شهرام جمالى، عضو هیات علمى دانشگاه محقق اردبیلى و جناب آقاى دکتر مرتضى آنالویى، عضو هیات علمى دانشگاه علم و صنعت ایران، با عنوان:

“یک روش مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی جهت دفاع در برابر حملات کرم چاله در شبکه های موردی سیار”

توسط هیئت تحریریه علمی پژوهشی (ISC) مهندسی برق دانشگاه تبریز پذیرفته شـده اسـت و در شماره بعدی چاپ خواهد شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات