تایید عضویت استعدادهای درخشان

عضویت دو نفر از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد گرمی خانمها رقیه رضایی و مینا بابازاده به عنوان استعدادهای درخشان تایید گردید.

عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات