تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی و دانشکده پرستاری شهرستان گرمی

امضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی و شبکه بهداشت و درمان و دانشکده پرستاری شهرستان گرمی با محوریت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و نحوه برگزاری کارآموزی دانشجویان رشته پرستاری


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات