فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به دی ماه ۹۵

الزاما برای اعتبار سنجی مقالات  فهرست BlackList زیر بررسی شود:

فهرست نامعتبر دی ماه ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست نامعتبر دی ماه ۹۵ وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات