اطلاعیه مرکز رشد واحد گرمی

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، شرکتهای نوپا و تیم های کارآفرین متکی بر فناوری را در راستای موفقیت ایده ها و نوآوری ها و همچنین رقابت در صحنه تجارت حمایت می کند و با فراهم آوردن مجموعه ای از خدمات در جهت تحقق اهداف رویکرد ایده تا بازار و تولید ثروت به شرکتها کمک می کند. واحدهای نوپای فعال که در زمینه‌های مختلف منتهی به فناوری فعالیت می‌کنند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، مورد حمایت این مرکز هستند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات