اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویی

دانشجویان متقاضی وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تا ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ با مراجعه به سایت bp.swf.ir نسبت به ثبت نام اقدام نموده و تا تاریخ ۳۰ بهمن مدارک ذیل را به صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی ارائه نمایند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات