رشته های بدون آزمون پردیس انگوت

کاردانی ناپیوسته: 

  • امور بانکی 
  • حسابداری
  • معماری
  • علمی کاربردی عمران – سد و شبکه
  • علمی کاربردی عمران – آب و فاضلاب

کاردانی پیوسته:

  • علمی کاربردی حسابداری 
  • علمی کاربردی کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات