حضور مسئول بسیج دانشجویی استان در واحد گرمی

جلسه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی آقای دکتر یحیی نصرتی و مسئولان دانشگاه با مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان اردبیل جناب سرهنگ معین الدین اسدی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات