تفاهنامه همکاری بین دانشگاه و آموزش وپرورش شهرستان گرمی

امضاء تفاهنامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی و آموزش وپرورش شهرستان گرمی با محوریت همکاری های علمی و آموزشی و فرهنگی در جهت کمک به رشد شهرستان و استفاده از امکانات علمی آموزشی طرفین


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات