پژوهشگران برتر سال ۹۵ واحد گرمی

آقایان دکتر اتابک نجفی و دکتر سلام اله محمدی آیلار به عنوان پژوهشگران برتر سال ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی انتخاب شدند که بدینوسیله به ایشان تبریک عرض می نماییم.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات