اطلاعیه(آخرین مهلت ارائه درخواست دفاع)

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد که شرایط دفاع از پایان نامه خود رادر نیمسال ۱-۹۶-۹۵ دارند ، تا۹۵/۱۰/۲۰ فرصت دارند درخواست دفاع خودرا به همراه سایرمدارک  به امور پایان نامه تحویل دهند. در غیر اینصورت امکان دفاع از پایان نامه در نیمسال اول ۹۶-۹۵  نبوده  و مشمول تمدید در نیمسال بعدی خواهد شد.

امور پایان نامه


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات