فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذر ۹۵

الزاما برای اعتبار سنجی مجلات فهرست BlackList زیر باید بررسی شود:

BlackList (دانشگاه آزاد اسلامی)

BlackList (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)