عضویت دکتر رضا علائی عضو هیات علمی واحد گرمی

عضویت جناب آقای رضا علائی هئیت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی در World Academy of Science, Engineering and Technology

در بخش

International Scientific Committee and Editorial Review Board on Energy and Power Engineering


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات