اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویی

کاهش شهریه برای دانشجویان ورودی سال ۹۵ کاردانی و کارشناسی دانشگاه اعمال شد. مقدار کاهش شهریه ۱۵ تا ۶۵ درصد شهریه سال ۹۵ و با توجه به رشته و مقطع متفاوت میباشد. دانشجویان با مراجعه به سایت دانشگاه می توانند از مقدار کاهش شهریه خود مطلع گردند. این کاهش شهریه در خصوص دانشجویان ورودی بهمن ۹۵ نیز اعمال خواهد شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات