نایب قهرمانی تیمی و مقام سوم انفرادی در مسابقات تنیس روی میز کارکنان و هیات علمی استان

b198f87e-5da0-4139-aa1b-1896e19fe26b۰۰۹۸۰۴f8-199f-4dec-aff2-a9a7660815cc۲f48fe87-3ace-4066-8dfe-e2505d5bddc8۰۷f9ac77-76a3-46a1-9265-3fb9ce725485

مسابقات تنیس روی میز کارکنان و هیات علمی واحدهای استان اردبیل در واحد گرمی برگزار شد. در این مسابقات، واحد اردبیل مقام اول،  واحد گرمی دوم و تیم واحد مشگین شهر به مقام سوم نایل آمد. در نتایج انفرادی نیز حسین انصاری عضو هیات علمی و قدیر موسوی کارمند واحد اردبیل اول و دوم شدند و شهرام هدایتی از واحد اردبیل و علی آقازاده از واحد گرمی مشترکا سوم شدند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات