قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد که درس سمینار را در نیم سال اول ۹۵-۹۴ و قبل از آن انتخاب واحد کرده اند حداکثر تا پایان آذر ماه فرصت دارند نمره سمینار خود را از استاد راهنما گرفته و بعد از تایید مدیر گروه تحویل امتحانات دهند.در غیراینصورت درس مربوطه حذف خواهد شد


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات